ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงายผลสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจรับบริการกองช่าง อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 ก.ย. 2563
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
16 ก.ย. 2563
23 ประกาศ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
138
14 ก.ย. 2563
24 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
126
14 ก.ย. 2563
25 ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
31 ส.ค. 2563
26 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
24 ก.ค. 2563
27 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
24 ก.ค. 2563
28 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
30 มิ.ย. 2563
29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
09 มิ.ย. 2563
30 ขอเชิญประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28