ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 แผนชุมนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
663
08 ต.ค. 2552
232 แผนชุมนตำบลกลาย ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
08 ต.ค. 2552
233 ร่วมฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552
590
07 ส.ค. 2552
234 รับโอน (ย้าย)พนังานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง
581
04 ส.ค. 2552
235 กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินสงเคราะห์คนพิการ
642
30 ก.ค. 2552
236 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่รับจากรัฐบาลและ อบต.กลาย
942
04 มิ.ย. 2552
237 การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
545
22 พ.ค. 2552
238 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
795
18 พ.ค. 2552
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
892
01 พ.ค. 2552
240 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
702
10 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28