ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
472
28 ต.ค. 2553
212 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
518
27 ก.ย. 2553
213 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
20 ก.ย. 2553
214 ประกาศ อบต.กลาย เรื่อง การโอนงบประมาณ ครั้ง 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
05 ก.ย. 2553
215 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
519
03 ก.ย. 2553
216 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
23 ส.ค. 2553
217 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตฆ่าสัตว์
755
10 ส.ค. 2553
218 ประกาศ อบต.กลาย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
3047
09 ส.ค. 2553
219 รายงานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังของ อปท. ประจำเดือน ก.ค. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
09 ก.ค. 2553
220 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
01 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28