ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 แผนชุมนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
571
08 ต.ค. 2552
212 แผนชุมนตำบลกลาย ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
08 ต.ค. 2552
213 ร่วมฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552
500
07 ส.ค. 2552
214 รับโอน (ย้าย)พนังานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่าง
484
04 ส.ค. 2552
215 กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินสงเคราะห์คนพิการ
557
30 ก.ค. 2552
216 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่รับจากรัฐบาลและ อบต.กลาย
853
04 มิ.ย. 2552
217 การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
22 พ.ค. 2552
218 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
709
18 พ.ค. 2552
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
806
01 พ.ค. 2552
220 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
607
10 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26