ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
17 ก.พ. 2554
202 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิก อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
609
14 ก.พ. 2554
203 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
458
11 ก.พ. 2554
204 ประกาศกำหนดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
02 ก.พ. 2554
205 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
26 ม.ค. 2554
206 การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
519
19 ม.ค. 2554
207 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
446
14 ม.ค. 2554
208 ประกาศการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
13 ม.ค. 2554
209 ประกาศให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2554 ตั้งแต่ มกราคม 2554 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
649
20 ธ.ค. 2553
210 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
691
07 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28