ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
28 ต.ค. 2553
192 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
441
27 ก.ย. 2553
193 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
20 ก.ย. 2553
194 ประกาศ อบต.กลาย เรื่อง การโอนงบประมาณ ครั้ง 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
05 ก.ย. 2553
195 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
436
03 ก.ย. 2553
196 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
23 ส.ค. 2553
197 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตฆ่าสัตว์
673
10 ส.ค. 2553
198 ประกาศ อบต.กลาย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
2962
09 ส.ค. 2553
199 รายงานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังของ อปท. ประจำเดือน ก.ค. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
09 ก.ค. 2553
200 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
01 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26