ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
09 มิ.ย. 2563
12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
18 เม.ย. 2563
13 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 เม.ย. 2563
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 มี.ค. 2563
15 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 มี.ค. 2563
16 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
27 มี.ค. 2563
17 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
29 ม.ค. 2563
18 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
29 ม.ค. 2563
19 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
28 ม.ค. 2563
20 ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26