ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
384
13 ม.ค. 2554
182 ประกาศให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2554 ตั้งแต่ มกราคม 2554 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
543
20 ธ.ค. 2553
183 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
07 ธ.ค. 2553
184 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
28 ต.ค. 2553
185 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
420
27 ก.ย. 2553
186 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
20 ก.ย. 2553
187 ประกาศ อบต.กลาย เรื่อง การโอนงบประมาณ ครั้ง 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
05 ก.ย. 2553
188 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
416
03 ก.ย. 2553
189 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
23 ส.ค. 2553
190 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตฆ่าสัตว์
655
10 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25