ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
17 ก.พ. 2554
182 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิก อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
528
14 ก.พ. 2554
183 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
374
11 ก.พ. 2554
184 ประกาศกำหนดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
02 ก.พ. 2554
185 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
26 ม.ค. 2554
186 การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
432
19 ม.ค. 2554
187 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
365
14 ม.ค. 2554
188 ประกาศการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
13 ม.ค. 2554
189 ประกาศให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2554 ตั้งแต่ มกราคม 2554 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
563
20 ธ.ค. 2553
190 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
609
07 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26