ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 มาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนเชื้ออี.โคไล ในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
369
08 ก.ย. 2554
152 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บัญชี อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
347
31 ส.ค. 2554
153 ประกาศผลการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
765
30 ส.ค. 2554
154 การจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
336
23 ส.ค. 2554
155 แจ้งบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของ นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ปลัด อบต.กลาย
546
18 ส.ค. 2554
156 กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก ดาวน์โหลดเอกสาร
418
17 ส.ค. 2554
157 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บัญชี อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
339
08 ส.ค. 2554
158 แจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
28 ก.ค. 2554
159 โครงการแข่งขัน " กีฬากลายเกมส์" ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 ประจำปี 54 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
15 ก.ค. 2554
160 ประชาสัมพันธ์มหกรรมอาชีพ"สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้" ดาวน์โหลดเอกสาร
494
13 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26