ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
12 ต.ค. 2554
142 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2554 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
11 ต.ค. 2554
143 กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดทางอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
08 ก.ย. 2554
144 มาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนเชื้ออี.โคไล ในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
08 ก.ย. 2554
145 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บัญชี อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
322
31 ส.ค. 2554
146 ประกาศผลการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
740
30 ส.ค. 2554
147 การจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
23 ส.ค. 2554
148 แจ้งบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของ นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ปลัด อบต.กลาย
510
18 ส.ค. 2554
149 กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก ดาวน์โหลดเอกสาร
388
17 ส.ค. 2554
150 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บัญชี อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
315
08 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25