ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
16 ก.ย. 2563
2 ประกาศ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 ก.ย. 2563
3 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ก.ย. 2563
4 ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 ส.ค. 2563
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ก.ค. 2563
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 ก.ค. 2563
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 มิ.ย. 2563
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 มิ.ย. 2563
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 เม.ย. 2563
10 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25