ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559
  รายละเอียด : ***ข่าวประชาสัมพันธ์***
จากกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
***************
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559 ดังรายการต่อไปนี้
๑.ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกลาย หมู่ที่ 1-12
มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ทำการสำรวจไว้ในปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 - 30 เมษายน 2559
ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ในวันและเวลาราชการ (นำใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ สีชมพู) ที่เคยชำระในปี 2558 มาแสดงด้วย) หากพ้นกำหนดเวลาจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน

๒.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของโรงเรือนและที่ดินที่ใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ เช่น ร้านค้า โรงเลี้ยงสัตว์ ร้านอาหาร หรือบ้านเช่า ฯลฯ มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ในวันเวลาราชการ
หากพ้นกำหนดเวลาจะร้องเสียค่าปรับการยื่นแบบ 200.- บาท และเงินเพิ่มภาษี

๓.ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งบริเวณอาคารหรือพื้นที่ในเขตตำบลกลายมายื่นแบบแสดง
รายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559– 31 มีนาคม 2559 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย หากพ้นกำหนดระยะเวลา ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มผิดนัดการยื่นแบบร้อยละ 10

********** เงินภาษีมีค่า ช่วยพัฒนาตำบลกลาย *********
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 298 คน