ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ อบต.กลาย
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552
*****************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลายสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 และการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 และได้ผ่านการอนุมัติจากนายอำเภอท่าศาลา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

(ลงชื่อ) ยุทธยา พิมเสน
(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 390 คน