ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2550-2552)ของอบต.กลาย
  รายละเอียด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ข้อ18กำหนดว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทบทวนและจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปีและข้อ6การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้จัดทำแผนพัฒนาสามปีประจำปีพ.ศ.2550-2552ขึ้นโดยมีการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองในเขตจังหวัดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลายในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1/2549เมื่อวันที่30มิถุนายน2549
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2550-2552)ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
ลงชื่อนายวิเชียร ทองเกลี้ยง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 586 คน