ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  กำหนดรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยสวัสดิการความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 434 คน