ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
  รายละเอียด :

          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  จะมีการประชุมสามัญ  ประจำปี 2553  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  15 - 29  พฤษภาคม  2553  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย 


          อนึ่งหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  มีความประสงค์เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลายจะตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  ให้ยื่นกระทู้ที่ผ่านเลขานุการสภาฯ


          พร้อมนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน  นักศึกษา  พ่อค้า  ประชาชน  ข้าราชการฯลฯ  เข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2   ประจำปี  2553


          ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553


                                  จำนงค์  รัจรัญ


                               (นายจำนงค์  รัจรัญ)


                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 490 คน