ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตฆ่าสัตว์
  รายละเอียด :

ขอให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์มาดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ก่อนที่จะมีการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฆ่าสัตว์ ให้แจ้งจำนวนสัตว์ที่จะฆ่า และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเสียอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โทร.075-375341 ต่อ 15

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 761 คน