ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา อบต.กลาย ประจำปี 2552 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี 2553
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 และได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2552 ไว้ดังนี้
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2552
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2552
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2552
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2552 และกำหนดสมัยแรกประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2553
จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) จำนงค์ รัจรัญ
(นายจำนงค์ รัจรัญ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 512 คน