ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีพ.ศ. 2564 อบต.กลาย
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ขอประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 39 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นฯ พ.ศ. 2563 ข้อ 3
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 180 คน