ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
  รายละเอียด : เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการบริการประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการทีนายกอค์การบริหารส่วนตำบล จะถึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง จึงขอมอบอำนาจให้ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 123 คน